Гаранционни условия

Предявяване на рекламация:

Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, „Цветков Сервиз“ ЕООД предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство, като транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на „Цветков Сервиз“ ЕООД.

В момента на доставяне на стоките е изключително важно, потребителят или лице, упълномощено от него да извършат обстоен преглед на вида им. Ако бъдат констатирани несъответствия, дефекти или видими нарушения, причинени по време на транспортирането, потребителят трябва да попълни протокол за щети, в който подробно да ги опише. Задължително е това да се осъществи в присъствието на доставчика. 

В случай на монтиран вече продукт, рекламации за връщане на стоката се приемат, но заплатените разходи по монтажни дейности не се възстановяват на клиента.

Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на фактура (касова бележка) и гаранционна карта. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция в следните случаи:

• в случай на изгубен документ (касова бележка или фактура) за покупка;

• изгубена гаранционна карта;

• при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран сервизен център;

• повреди, причинени от неправилна експлоатация;

• нарушаване на физическата цялост на продукта;

• химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

• гаранцията не покрива щети, причинени от: влага, наводнение, пожар, срутване и природни бедствия. Не покрива дефекти, причинени в резултат на: счупване, надраскване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия, свързани с неправилна експлоатация или небрежно отношение към артикулите.